Siedziba Stowarzyszenia:
Gminny Dom Kultury w Żelechlinku,
ul. Plac Tysiąclecia 2,
97–226 Żelechlinek.

Prezes: Urszula Szymczak

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Żelechlinek, powiatu tomaszowskiego i województwa łódzkiego, a także dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie:

 • wspomagania integracji i aktywizacji społeczności lokalnej,
 • kultury, oświaty, nauki, edukacji, wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • inicjowania i realizacji zadań na rzecz rozwoju lokalnego i poprawy życia mieszkańców,
 • kultywowania tradycji, kultury, folkloru i sztuki ludowej,
 • rozwoju przedsiębiorczości kobiet,
 • wychowywania młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu, poszanowania tradycyjnych wartości oraz rozwoju świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej,
 • szerzenia sztuki kulinarnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • opieki nad osobami starszymi i samotnymi,
 • realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • poprawy warunków życia i pracy mieszkańców,
 • ochrony dziedzictwa przyrodniczego i historycznego oraz krajoznawstwa,
 • opiekę nad zabytkami,
 • dbałości o środowisko naturalne,
 • organizacji zbiórek rzeczy lub pieniędzy na cele charytatywne, promocji swoich działań poprzez opracowanie materiałów: broszur, stron internetowych